Legal

Confidencialitat

De conformitat amb el disposat en l'article 5 de la HO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal els vam informar que les dades que proporciona en aquest acte, quedaran recollits en un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades seran utilitzats per a mantenir-li informat de les nostres novetats. El Responsable d'aquest fitxer és l'empresa JORDI ROCA MARTINEZ, davant la qual poden exercir en els termes establerts en l'HO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els esmentats fitxers.